اسپور گانودرما باعث بهبود خستگی ناشی از سرطان می شود

اسپور گانودرما هنگامی که قارچ گانودرما بالغ می شود، اسپور یا هاگ آزاد می کند. اسپور یک واحد تولید مثل تک سلولی است که توسط قارچ هایی م...

ادامه مطلب