• عنوان مقاله : مروري بر ترکیبات فعال بیولوژیکی و خواص درمانی گانودرما لوسیدوم

  نویسندگان : ۱- سمیه کی پور (دانشجوي دکتري سیستماتیک گیاهی، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی،
  تهران، ایران )

  ۲- حسین ریاحی استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  ۳- حسن رفعتی دانشیار، گروه مهندسی شیمی، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  خواص درمانی قارچ گانودرما – خواص گانودرما – گانودرما لوسیدوم – ﺧﻮاص داروﯾﯽ گانودرما

  گانودرما لوسیدوم

  قارچ گانودرما لوسیدوم  قارچی است که مصرف دارویی دارد. نام محلی این قارچ در چین، لینگ ژی؛ در ژاپن، ریشی و در کره، یونگ زهی می باشد. چینی ها معتقدند که این قارچ نماد زندگی شاد، شانس، سلامتی و طول عمر و حتی جاودانگی است. این قارچ در طب سنتی جهت درمان بی خوابی، تنگی نفس، تقویت حافظه، بیماری های کلیه و کبد، ورم مفاصل، آسم مورد استفاده قرار می گیرد.

  گانودرما دارای مواد فعال بیولوژیک مانند انواع استرول ها، پروتیین ها، پلی ساکارید ها، تری ترپنوئید ها و ملانین می باشد که پلی ساکارید ها و تری ترپنوئیدهای آن به علت دارا بودن خاصیت ضد سرطانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند. اسپور این قارچ نیز علاوه بر اندام بارده و میسلیوم دارای ترکیبات فعال با خاصیت درمانی می باشد.

  طی چند دهه اخیر تحقیقات فراوانی برروی اثرات درمانی و شناسایی ترکیبات شیمیایی این قارچ دارویی ارزشمند در جهان صورت گرفته است. در این مقاله مروری به بررسی آخرین یافته های محققین در مورد اثرات بیولوژیک و دارویی این قارچ پرداخته و ترکیبات گزارش شده از آن را معرفی می نماییم.

  خواص قارچ گانودرما

  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺐ ﻗﺪﯾﻢ، اﯾﻦ ﻗﺎرچ را ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، درﻣـﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﺒﺪ، آرﺗﺮﯾﺖ (ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ)، آﺳﻢ، زﺧﻢ ﻣﻌﺪه، دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ. در ﭼـﯿﻦ و ﻃـﯽ ﺳـﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي گانودرما ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮐﺴﯿﺮي ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻮن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﭼـﯿﻦ از اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ و آن را ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ (ﺑﺪون ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ) ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. امروزه ﺑﺮاي ﻣﺼـﺎرف درﻣـﺎﻧﯽ ﭼـﻮن ﺳﺮدرد و ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب، ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ، ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗـﯽ، ﻣﺴـﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچﻫﺎي ﺳﻤﯽ، ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .[۱] در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ شده ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ارزﺷـﻤﻨﺪ، ﻣـﻮاد ﻓﻌـﺎل این قارچ اشاره شود.

  ﺎﺑﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎرچ گانودرما لوسیدوم

  ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟـﻮددر اﯾﻦ ﻗﺎرچ، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ. اﻧـﺪام ﺑـﺎرده ﯾـﺎ body Fruiting، ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم و اﺳـﭙﻮر ﮔﺎﻧﻮدرﻣـﺎ ﻟﻮﺳـﯿﺪوم داراي ۴۰۰ ﻣـﺎده ﻓﻌـﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗـﺮيﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ، ﭘﻠـﯽﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ، ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿـﺪﻫﺎ، اﺳـﺘﺮولﻫـﺎ، اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ، ﭘﯿﺘﯿـﺪﻫﺎ و ﺑﺴـﯿﺎري از ﻣﻮاد ﮐﻤﯿﺎب دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد. از مواد دیگر در اﯾﻦ ﻗﺎرچ، ﻣﻼﻧﯿﻦ اﺳﺖ. ﻣﻼﻧـﯿﻦ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻧﺘـﯽاﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷـﻌﻪ و ﺿـﺪﺟﻬـﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

  ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﯽ Mg، Ca، Zn، Mn، Fe، Cu، Ge ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ داراي ﻣ ـﻮادي ﭼ ـﻮن ﮐ ـﻮﻟﯿﻦ (Choline)، ﺑﺘﺎﻧﯿﻦ (Betanine)، اﺳﯿﺪاﺳـﺘﺌﺎرﯾﮏ acid Stearic، اﺳـﯿﺪ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﯿـﮏ ( acid Palmitic ) ،اﺳﯿﺪ ﺑﻬﯿﻨﯿــﮏ ( acid Behenic )، ﺗﺘﺮاﮐــﻮزان (Tetracosane)، ارﮔﻮﺳﺘﺮول و ﺑﺘﺎﺳﯿﺘﻮﺳﺘﺮول (β-Sitosterol) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ و ﺗـﺮيﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎرچ گانودرما 

  ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در گانودرما ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﯾﻤﻨـﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽاﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ، ﺿـﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎي ﮐﯿﺘﯿﻦ و ﮐﺘﯿﻮﺳﺎن ﮐﻪ در دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ داراي ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃـﻮري ﮐـﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺒﺪ، روده و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧـﺪ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦﻫـﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از گانودرما لوسیدم. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه اﺳﺖ، داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺗﻮﻣﻮر و ﺿﺪدﯾﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ﺗﺮيﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪهای قارچ گانودرما لوسیدوم

  ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎ داراي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﮔﺎﻧﻮدرﯾـﮏ اﺳـﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻗﺎرچ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﺮيﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در گانودرما لوسیدوم . داراي ﺧﻮاص ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ، ﺿﺪﺗﻮرم، ﺳﻢزداﯾﯽ ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﮐﺖﻫﺎ ، ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺟﺬب آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

  گانودرما-لوسیدم

  ﭘﭙﺘﯿـﺪوﮔﻠﯿﮑﺎنﻫــﺎ و ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦﻫــﺎي اﯾﺰوﻟـﻪ ﺷـﺪه از ﻗــﺎرچ

  اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺴـﻠﯿﻮم ﻗـﺎرچ ﮔﺎﻧﻮدرﻣـﺎﻟﻮﺳﯿﺪوم ﺟـﺪا ﺷـﺪه اﺳـﺖ (  LingZhi-8،). ﺑـﺎ وزن ۱۲ﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺳـﺖ . ﻋﻼوهﺑﺮ ﻣـﻮرد ذﮐـﺮ ﺷـﺪه، ﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻠﯿﮑـﺎﻧﯽ از ﻋﺼـﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات ﺑـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ۱۰/۴:۱ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﺿـﺪوﯾﺮوﺳـﯽ دارد . ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود و ﺟﺬب وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻـﻮرت از ﺗﮑﺜﯿـﺮ آن ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽآورد. ﻋﻼوهﺑﺮ آن، اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻠﯿﮑﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﯾﺮوس ﺗﺒﺨﺎل simplex Herpes ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨـﺪ. ﮔـﺎﻧﻮدرﻣﯿﻦ Ganodermin، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﺑﺎ وزن kDa 15، ﮐـﻪ از اﻧﺪام ﺑـﺎرده ﮔﺎﻧﻮدرﻣـﺎ ﻟﻮﺳـﯿﺪوم ﺟـﺪا ﺷـﺪه و داراي ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎرچﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن Fusarium oxysporum ، Botrytis cinerea میباشد ( ﺧﻮاص داروﯾﯽ گانودرما )

  ﻟﮑﺘﯿﻦﻫﺎ

  ﻟﮑﺘﯿﻦﻫــﺎ ﻣــﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در ﮔﯿﺎﻫــﺎن، ﺟــﺎﻧﻮران، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ. Kawagishi  ﺗﻮاﻧﺴـــﺘﻨﺪ از ﻣﯿﺴـــﻠﯿﻮم و اﻧـــﺪام ﺑــﺎرده گانودرما لوسیدوم . ﻟﮑﺘﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ. ﻟﮑﺘﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز و اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

  ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ گانودرما 

  گانودرما لوسیدوم در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳـﯿﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣـﺎﻧﯽ ﮔﺴـﺘﺮده اﯾـﻦ ﻗـﺎرچ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳـﯿﻌﯽ را ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮ و ﭘـﯽ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻏﺎز ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾـﻦ ﻗﺎرچ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺗﻮﻣﻮري گانودرما

  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎرهﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟـﺪا ﺷﺪه از lucidum G. از رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﻌـﺎل ﮐـﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﺘﻮﮐﯿﻦﻫـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﻋﻼوهﺑﺮ آن، اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾﻨﺘﺮﻟـﻮﮐﯿﻦ ۲ را زﯾﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ژاﻧﮓ (Zhang) و ﻟﯿﻦ (Lin) در ﺳﺎل ۱۹۹۹  ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻧﺘﯽﺗﻮﻣﻮري گانودرما لوسیدوم را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ TFN-α آزاد ﺷﺪه از ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ و TFN-γ آزاد ﺷﺪه از ﻟﻨﻔﻮﺳـﯿﺖﻫـﺎي T ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴـﺘﻪاﻧد. ﺑﺮرﺳﯽ اوي (Ooi) و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ۲۰۰۲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﻠـﯽﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪﻫـﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آب ﺟﻮش از ﻗـﺎرچ ﮔﺎﻧﻮدرﻣـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳـﺮﮐﻮب ﻧﻤـﻮدن ﺗﻮﻣـﻮر ﺳـﺎرﮐﻮﻣﺎي ۱۸۰ درﻣﻮشﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

   ﺧﻮاص ضد HIV گانودرما

  گانودریل F  و گانودرمانونتریول جداشده از عصاره متانولی اندام بارده گانودرما لوسیدوم توانایی بازدارندگی در مقابل ویروس HIV-I هستند . گانودریک اسید B گانودریک اسید C1، گانودریول B گانودریک H  ﮔﺎﻧﻮدرﯾﮏ اﺳـﯿﺪ α  ، گانودریول A  می توانند ۵۰ درصد خاصیت بازدارندگی نشان دهند  . ﻋﺼـﺎره آﺑـﯽ ﮔﺎﻧﻮدرﻣـﺎ ﻟﻮﺳﯿﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از رﺷﺪ وﯾﺮوس HIV-I و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوﺗﺌﺎز اﯾﻦ وﯾﺮوس را دارا اﺳﺖ

  ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ گانودرما لوسیدوم

  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪاي ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ۱۹۹۴ ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﻮن (Yoon) و ﻫﻤﮑﺎرانش، ﺑﺮ روي اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻗﺎرچ گانودرما اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره گانودرما لوسیدوم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از رﺷﺪ ۱۵ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔـﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻮن و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از رﺷﺪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﺼـﺎره آﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻋﺼﺎره ﺑﻮﺗﺎﻧﻮﻟﯽ، اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ، ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﯽ  ﻫﮕﺰاﻧﯽ  – ديﮐﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻧﯿﺰ داراي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﯽ از رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﺳﺖ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي دو ﻋﺼﺎره ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ و آﺑﯽ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ دارد

  اص آاﯿان گانودرما لوسیدوم

  اﻣﺮوزه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺴـﯿﺎري را ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧـﻮاص آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ، ﺳﺮﻃﺎن، ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رادﯾﮑﺎلﻫﺎي آزاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽداﻧﻨﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻟﺘﺎرﻟﯽ (Saltarelli) و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ۲۰۰۹ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ وﺟـﻮد ﭘﻠﯽﻓﻨﻞﻫﺎ در ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﻟﻮﺳﯿﺪوم ﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﯿﺎﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺟﺬب رادﯾﮑﺎلﻫﺎي اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص ﻋﺼـﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﯽ اﯾـﻦ ﻗـﺎرچ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره، ﺣﺎوي ﻣﻮﻟﮑـﻮلﻫـﺎي ﮐـﻢ وزن داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻼوهﺑـﺮ آن ﻋﺼـﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ و ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺣـﺎوي ﭘﻠـﯽﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎي ﮔﺎﻧﻮدرﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮐﺒﺪي

  ﻫﯿﺮوﺗــﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑــﺎرانش  ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ دوﺗﺮيﺗﺮﭘﻦ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎي ﮔﺎﻧﻮدرﯾﮏ اﺳﯿﺪ R و ﮔﺎﻧﻮدرﯾﮏ اﺳﯿﺪ S را از ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾـﻦ دو ﻣﺎده ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺑﺮ روي ﮐﺒﺪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ.

  ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن با گانودرما

  ﺗﺮيﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﻗﺎرچ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨـﺪه آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه آﻧﮋﯾﻮﺗﻨﺴﯿﻦ Enzyme ACE ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨـﺪ کبیر و همکارانش

  گزارشی مبنی بر ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن در ﻣﻮشﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ.

  اﺛﺮات آﻧﺘﯽﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎرچ گانودرما

  ﮐُﻬﺪا (Kohda) و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﺮيﺗـﺮﭘﻦﻫـﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮔﺎﻧﻮدرﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ C و D ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺗﺮيﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪ

  ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آزاد ﺷﺪن ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ

  جمع بندی

  ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻬـﺮهﮔﯿـﺮي از آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻗـﺪﻣﺘﯽ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫـﺰار ﺳـﺎﻟﻪ دارد. در ﻟﯿﺴﺖ داروﻫﺎي ﺳـﻨﺘﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﭼـﯿﻦ، ژاﭘـﻦ و ﮐـﺮه ﻗﺎرچﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧـﺪ. ﺧﺎﺻـﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎرچﻫﺎي ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ در ﭘـﺮدهاي از اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺧﯿﺮاً ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاص داروﯾﯽ گانودرما ﺑﺮدﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪﺗﻮﻣﻮري، ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ، ﺿﺪﻗـﺎرﭼﯽ، ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻨﺪ و ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن ﻗﺎرچﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﮐﺮد. اﻣـﺮوزه ﺑﺎ راﯾﺞ ﺷﺪن ﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ، ﻗﺎرچﻫﺎي داروﯾﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﻠﮑـﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ردﭘﺎي ﻗﺎرچﻫـﺎ را ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ارزش ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص داروﯾﯽ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان ﯾﺎﻓﺖ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰون و ﺟﺎﯾﮕـﺎه واﻻي ﻗـﺎرچﻫـﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻻﻋﻼﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾﺪز و ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎي داراي ﺗﻤﺪن دﯾﺮﯾﻨـﻪ، ﻗـﺎرچﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﺮع، ﯾﺮﻗﺎن، ﺗﺐ و ورم ﻣﻔﺎﺻـﻞ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .

  دانلود مقاله کامل 

  استفاده از محتوا این وبسایت فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه گانودرم می‌باشد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *