ﻣﺮوري ﺑﺮ یک مقاله علمی – ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﻟﻮﺳﯿدوم

عنوان مقاله : مروري بر ترکیبات فعال بیولوژیکی و خواص درمانی گانودرما لوسیدومنویسندگان : 1- سمیه کی پور (دانشجوي دکتري سیستماتیک گیا...

ادامه مطلب

گانودرما - قارچ ریشی

تنظیم خواب و آرامش بیشتر با قارچ گانودرما

چرخه خواب خواب یک فرایند اساسی بدن است که ما را سالم نگه می دارد. اکثر بزرگسالان بسته به سلامتی، نیازهای جسمی و روحی و شرایط اساسی آنه...

ادامه مطلب